Koneen Säätiön apuraha myönnetty Maahanmuutto, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys (MIGDIA) –tutkimushankkeelle

kuvassa valmistujaishattu maapallon päällä.

Koneen Säätiö on myöntänyt nelivuotisen tutkimusrahoituksen Irina Piipon johtamalle tutkimushankkeelle Maahanmuutto, ylirajaiset koulutuspolut ja diasporinen monikielisyys. Tutkimusryhmän muut jäsenet ovat Maria Ahlholm, Mikko Lehikoinen, Sandra Nasser El-Dine ja Taavi Sundell. Tutkimus toteutetaan Suomen Lähi-idän instituutissa Beirutissa ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä ja humanistisessa tiedekunnassa. 

Hanke tarkastelee sosiolingvistiikan, antropologian ja maailmanpolitiikan tutkimuksen keinoin koulutuksen, demokratian ja maahanmuuton kysymyksiä Suomessa ja Libanonissa. Muuttoliikkeet muovaavat yhteiskuntia monin tavoin niin globaalissa etelässä kuin pohjoisessakin. Etenkin pakotettujen muuttoliikkeiden yhteydessä keskeinen kysymys kaikkialla on, kuinka ylirajaisista koulutuspoluista rakennetaan sellaisia, että ne tarjoavat yksilöille väyliä yhteiskunnalliseen osallisuuteen, mahdolliseen jatkokoulutukseen ja työllistymiseen. Ylirajaiset koulutuspolut haastavat myös miettimään, kenen ääni kuuluu ja tulisi kuulua tällaisia polkuja rakennettaessa. 

Hankkeessa tutkitaan, kuinka erityisesti koulutuspoliittisessa diskurssissa visioidut maailmat ja ideaalit, jotka varsin usein edelleen ottavat lähtökohdakseen kansallisvaltion ja kansalliset kielet, suhteutuvat ylirajaista monikielistä arkea elävien todellisuuksiin ja toiveisiin. Tutkimuskontekstit yltävät arabian oman äidinkielen luokkahuoneista pakolaistaustaisten perheiden arkeen Suomessa ja Libanonissa. Tarkastelun keskiössä on eletty arki, arjen monikielisyys sekä niiden koulutuspoliittiset reunaehdot. Näitä reunaehtoja tarkastellaan myös keskittymällä Libanonissa pakolaiskoulutuksen parissa työskentelevien järjestöjen ideologisiin rajanvetoihin maailmanpolitiikan ja globaalin hallinnan perspektiivistä. 

Hanke piirtää kuvaa diasporisesta arjesta, monikielisyydestä sekä niiden institutionaalisista reunaehdoista tavalla, joka on hyödynnettävissä kehitettäessä vastasaapuneiden maahanmuuttajien koulutusta. Monialaista tiimiä yhdistää etnografiaan ja diskurssintutkimukseen nojaava menetelmäpohja.

Artikkelikuva: Shutterstock.