Suomen Lähi-idän instituutti on mukana Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata- hankkeessa

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke on Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien yhteinen projekti, joka keskittyy instituuttien tutkimusaineistojen digitaaliseen hallintaan ja avoimeen jakamiseen.

Hanke on kaksivuotinen (2018-2019) ja mukana ovat Suomen ulkomailla toimivat tiedeinstituutit eli Ateenan, Japanin, Lähi-idän ja Rooman instituutit.  Hanke on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hankkeen aikana kartoitetaan tutkimusaineistojen digitoinnin, digitaalisen säilytyksen sekä avoimen jakamisen parhaat käytännöt ja näitä hyödyntäen luodaan instituuteille sopivat periaatteet ja toimintamallit kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeiden tutkimusaineistojen säilyttämiseen ja jakamiseen.

Kukin mukanaoleva instituutti toteuttaa hankkeen aikana pilottiprojektin, jossa instituuttien tutkimusprojektien aineistoja sekä julkaisuja digitoidaan ja julkaistaan avoimesti.

Tavoitteena on tiedeinstituuttien tutkimusaineistojen digitaalisen hallinnan vakiinnuttaminen kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti. Hankkeella vahvistetaan instituuteissa tehtävän tieteen ja tutkimuksen avoimuutta sekä tieteen kansainvälistymistä. Hankkeessa tavoitteena ovat pysyvät kumppanuudet kansallisten asiantuntijoiden ja kansainvälisten tutkimusinstituutioiden ja muistiorganisaatioiden kanssa, pyrkimyksenä löytää yhteinen, rajat ylittävä ratkaisu tutkimusaineistojen digitaaliseen hallintaan ja pitkäaikaissäilytykseen.

Hankkeen odotetut tulokset:

1. Instituuttien tieteenalojen paikallisiin oloihin sovellettavat aineistonkeruun, tutkimuslupien ja aineiston digitaalisen hallinnan (säilytys, käyttö) ja avoimen jakamisen periaatteet ja käytännöt ohjeiksi ja käyttöön.

2. Pysyvät kumppanuudet tutkimusdatan hallinnassa ja jakamisessa kansainvälisten tutkimusinstituutioiden ja muistiorganisaatioiden kanssa.

3. Instituuttien ja sitä kautta suomalaisen tutkimuksen aiempaa laajempi tunnettuus ja vaikuttavuus.

4. Instituuttien tutkimus saumattomasti osaksi kansainvälistä ja kansallista tutkimusinfrastruktuuria.

5. Instituuttien tekemän tutkimustyön parempi näkyvyys Suomessa ja kansalaistieteen edistäminen aineistojen saatavuutta parantamalla.

Hankkeen edistymistä seuraa ohjausryhmä, jossa on mukana edustajat kaikista hankkeeseen osallistuvista instituuteista sekä neljä asiantuntijajäsentä. Hanketta hallinnoi kokonaisuudessaan Suomen Rooman-instituutti ja tätä ylläpitävä Säätiö Institutum Romanum Finlandiae.

Ohjausryhmän jäsenet:

Tuomas M. S. Lehtonen, Rooma
Arja Karivieri, Rooma
Paula Havaste, Ateena
Vesa Vahtikari, Ateena
Patricia Berg, Lähi-itä
Anna-Maria Wiljanen, Japani
Päivi Happonen, Kansallisarkisto
Maria Niku, SKS
Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto
Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia
Laura Nissin, Rooma, or:n sihteeri

Lisätietoja:

Tuomas M. S. Lehtonen, ohjausryhmän pj.
tuomas.lehtonen(a)finlit.fi

Laura Nissin, projektitutkija
nissin(a)irfrome.org